25.5.18

Polityka prywatności i plików cookies


Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://www.tradnet.pl/ przez Joannę Cieślak-Gregorczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „TRADNET Joanna Cieślak-Gregorczyk”, ul. Nowolipie 13/15 lok. 51, 00-150 Warszawa, NIP: 727 263 0701.

§ 1 Definicje

 Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 Administrator – Joanna Cieślak-Gregorczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „TRADNET Joanna Cieślak-Gregorczyk”, ul. Nowolipie 13/15 lok. 51, 00-150 Warszawa, NIP: 727 263 0701,

 Strona – strona www oraz blog dostępny pod adresem https://www.tradnet.pl

 Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość strony/bloga https://www.tradnet.pl. 

§ 2 Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi wysyłając wiadomość email na adres podany na Stronie w zakładce Kontakt w celu otrzymania wyceny lub zlecenia usługi.

2. Użytkownik może również przekazywać dane osobowe (nick, konto Google+, nazwa/adres URL) poprzez dobrowolne zostawienie komentarza na Stronie.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

4.  Administrator przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu odpowiedzi na korespondencję firmową, wykonania oraz rozliczenia zleconej usługi.

5. Administrator nie przekazuje opublikowanych jako komentarze danych do żadnego innego podmiotu oraz nie przetwarza ich w innym celu niż ich przeczytanie, natomiast zastrzega, że strona www.tradnet.pl jest stroną dostępną publicznie, dlatego każdy Użytkownik, który zamieści na niej swoje dane, musi się liczyć z faktem, że dostęp do takiej informacji będą mieli wszyscy użytkownicy Internetu.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie z wymogami prawa polskiego oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 7 powyżej, w tym w szczególności do: wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz wniesienia skargi do PUODO w Warszawie.

§ 3 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies Google Adsense, cookies Facebooka, cookies Instagrama.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celach marketingowych.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 § 4 Inne technologie

 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1. kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.

Copyright © 2017 Tradnet